Regulamin zamówień publicznych

Regulamin udzielania zamówień sektorowych podprogowych

—————————————————————————————————————————————————————

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.: Sukcesywna dostawa urządzeń pomiarowych
(wodomierzy) z zaprogramowanym i zamontowanym modułem radiowym IP68 dla
Gminnych Wodociągów i Kanalizacji w Skarszewach.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Więcej informacji w załącznikach poniżej.

Skarszewy
29-05-2018

Do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Umowa

4. Zawiadomienie o wyborze oferty

—————————————————————————————————————————————————————

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.: Dostawa sukcesywna 2000 szt. urządzeń
pomiarowych (wodomierzy) z możliwością zdalnego odczytu danych dla Gminnych
Wodociągów i Kanalizacji w Skarszewach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Więcej informacji w załącznikach poniżej.

Skarszewy
30-04-2018

Do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. SIWZ 

3. Wzór umowy

4. Informacja o unieważnieniu postępowania

—————————————————————————————————————————————————————

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI

Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.: Odbiór, transport i unieszkodliwianie/odzysk
komunalnych osadów ściekowych o kodzie 190805 powstających na Miejskiej Oczyszczalni
Ścieków w Skarszewach w 2018 roku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Więcej informacji w załącznikach poniżej.

Skarszewy
04-04-2018

Informacja:

Zamawiający w odpowiedzi na pytania oferenta informuje iż w cenie ofertowej brutto za wywóz 1Mg osadów oraz cenie brutto za wykonanie całego zamówienia należy uwzględnić koszty wywozów tzw. "na bieżąco" w trakcie robót dot. modernizacji oczyszczalni. Jednocześnie Zamawiający informuje iż ilość wywozów "na bieżąco" uzależniona jest od harmonogramu prac wykonawcy robót, który w chwili obecnej jest nam nie znany i trudno nam oszacować właściwe ilości osadów do wywiezienia w tym trybie. Planowany okres prowadzenia prac został przez nas podany w zapytaniu ofertowym.
Formularz ofertowy pozostaje bez zmian.

 

Do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Zapytanie ofertowe

3. Wzór umowy

4. Załącznik nr 1

5. Załącznik nr 2

6. Załącznik nr 3

7. Załącznik nr 4

8. Protokół otwarcia ofert

9. Zawiadomienie o wyborze oferty

—————————————————————————————————————————————————————

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową 2 pompowni: Chojnicka i Kleszczewska
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Więcej informacji w załącznikach poniżej.

Skarszewy
22-12-2017

Do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. SIWZ IDW

3. Część II SIWZ

4. Część III SIWZ

5. Dokumentacja

6. Odpowiedzi na pytania - 1

7 Odpowiedzi na pytania - 2

8. Wzór umowy

9. Odpowiedzi na pytania - 3

10. Odpowiedzi na pytania - 4

11. SIWZ po korekcie

12. Informacja z sesji otwarcia ofert

13. Wniosek o przedłużenie terminu

14. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

15. Ogłoszenie o podpisaniu umowy

—————————————————————————————————————————————————————

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu:
„Modernizacja systemu ściekowego na terenie gminy Skarszewy”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Więcej informacji w załącznikach poniżej.

Skarszewy
07-12-2017

 

Do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. SIWZ I IDW

3. SIWZ II Projekt Umowy

4. SIWZ III OPZ

5. Projekt Więckowy

6. Projekty budowlane oczyszczalni

7. Informacja z otwarcia ofert

8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zamówienia

9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi

—————————————————————————————————————————————————————

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Więckowy w
ramach Projektu pn. „Modernizacja systemu ściekowego na terenie gminy Skarszewy”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Więcej informacji w załącznikach poniżej.

Skarszewy
04-12-2017

Do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. IDW

3. SIWZ Część II

4. SIWZ Część III

5. Dokumentacja

6. Pytania dla wykonawców uczestniczacych w postepowaniu

7. Odpowiedzi na pytania - 2

8. Lista obecności - otwarcie ofert

9. Informacja z sesji otwarcia ofert

10.  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zamówienia

11. Ogłoszenie

—————————————————————————————————————————————————————

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu
„Modernizacja systemu ściekowego na terenie gminy Skarszewy”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Więcej informacji w załącznikach poniżej.

Skarszewy

16-11-2017

Do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. IDW

3. Projekt umowy

4. OPZ

5. Projekt Więckowy

6. Projekty budowlane oczyszczalni

7. Informacja z otwarcia ofert

8. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


—————————————————————————————————————————————————————

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odbiór transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 190805
w ilości ok 2000  Mg. powstających w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Skarszewach.
 
Skarszewy 10.02.2017
 
Tu pobierz:

1. Ogłoszenie

2. Formularz oferty

3. Wzór umowy

—————————————————————————————————————————————————————

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odbiór transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 190805
w ilości ok 2000  Mg. powstających w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Skarszewach.
 
Skarszewy 15.02.2016
 
Tu pobierz:

1. Ogłoszenie

2. Formularz oferty

3. Wzór umowy

—————————————————————————————————————————————————————